Kategorie
MES

Nowoczesne systemy klasy MES

Innowacyjny system MES to nowoczesne oprogramowanie informatyczne dedykowane do profesjonalnych zastosowań w przemysłowym środowisku produkcyjnym. Pozwalają na wspomaganie oraz optymalizację procesów wewnętrznych w wielu aspektach, tj. jakościowych, ilościowych czy wydajnościowych. Jednocześnie podnosi komfort pracy operatorów maszyn oraz inżynierów produkcji, zapewniając ponadto wyższy poziom bezpieczeństwa. Przyczynia się również do efektywniejszego wykorzystania energii oraz surowców.

Nowatorskie oprogramowanie MES (ang. Manufacturing Execution System) pomaga w ograniczeniu kosztów operacyjnych działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego i zapewnieniu perfekcyjnej zgodności z normami oraz przepisami dotyczącymi wytwarzanych wyrobów. Rozwiązania tego rodzaju stanowią narzędzie integrujące warstwę biznesową (planowanie i logistyka) i produkcyjną w fabryce, obsługiwane odpowiednio przez technologie ERP oraz SCADA. Pozwalają one na łatwe zarządzanie i raportowanie w rozproszonym środowisku przemysłowym.

Czym są i jak działają przemysłowe systemy klasy MES?

Coraz popularniejsze przemysłowe systemy klasy MES to oprogramowanie do administracji, monitorowania oraz bieżącej kontroli każdego aspektu produkcji w zakładzie. Służą one do sprawowania nadzoru nad takimi obszarami jak:

 • harmonogram i rozdział zadań produkcyjnych (Dispatching Production Units/Operations and Detailed Scheduling),
 • alokacja zasobów materialnych i ludzkich (Resource Allocation and Status/Labor Management),
 • monitorowanie produkcji (Production Tracking and Genealogy, Traceability),
 • zarządzanie jakością, wydajnością i wytwarzaniem (Quality and Process Management/Performance Analysis),
 • przetwarzanie, zbieranie i akwizycja informacji (Data Collection and Aquisition),
 • wspomaganie obiegu dokumentów (Document Control),
 • kontrola ruchu w zakładzie (Maintenance Management).

Warto wspomnieć, iż nie zawsze system MES wdrożony w obiekcie przemysłowym obsługuje każdy z wymienionych aspektów. Często zachodzi potrzeba kontroli jedynie kilku z nich, dlatego też często można spotkać oprogramowanie dystrybuowane w formie modułów.

Rozwiązania tej klasy pozwalają na wsparcie decyzyjności operatorów maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych. Dostarczają im w czasie rzeczywistym wiarygodne informacje na temat stanu produkcji, a jednocześnie natychmiastowo powiadamiają o sytuacjach alarmowych i wszelkiego rodzaju błędach. Umożliwiają również monitorowanie wydajności stanowisk produkcyjnych oraz generowanie raportów na temat ich pracy oraz analiz wskaźnika OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness). Zapewniają bieżące dopasowanie do określonych standardów jakościowych.

Praktyczną funkcją systemów klasy MES jest analiza danych pomiarowych, która w połączeniu z pozostałymi modułami oprogramowania, pozwala na korekcję wszelkich błędów i spowodowanych nimi odchyleń od zadanych wartości w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zapewniamy wyższą jakość produkcji i mniejszy odsetek odrzuconych wyrobów z powodu niespełnienia norm ilościowych oraz jakościowych. W przypadku akwizycji informacji ze sterowników PLC i programów SCADA oraz baz danych mamy możliwość tworzenia przejrzystych raportów dla personelu, jak i kadry zarządzającej.

Jakie są zalety profesjonalnego oprogramowania MES?

Wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania MES niesie za sobą szereg wymiernych korzyści dla zakładu przemysłowego. Jakie są jego główne zalety?

 • Wpływa pozytywnie na obniżenie jednostkowych kosztów produkcji.
 • Pozwala wyraźnie podnieść efektywność pracy personelu.
 • Przyczynia się do zwiększenia produktywności parku maszynowego.
 • Poprawia jakość wyrobów, jednocześnie zmniejszając straty na etapie jej kontroli.
 • Zwiększa poziom niezawodności linii technologicznych i eliminuje przestoje.
 • Skraca czas trwania pojedynczego cyklu produkcyjnego.

Nowoczesne systemy klasy MES pozwalają na lepsze wykorzystanie dostępnych maszyn oraz precyzyjniejszą kontrolę pracy zakładu, przy jednoczesnej centralizacji i integracji wszystkich elementów systemowych. Zarządzanie i raportowanie odbywają się przy użyciu jednej aplikacji.

Wśród zalet płynących z wykorzystania oprogramowania do nadzorowania produkcji przemysłowej wymienia się także wzrost wskaźnika OEE (tzw. Całkowita Efektywność Wyposażenia). Mają na niego wpływ czynniki takie jak dostępność maszyn, ich wydajność oraz jakość pracy. Parametr ten jest związany z koncepcją TPM (ang. Total Productivity Maintenance). Stanowi jeden z najważniejszych wyznaczników sprawności wytwarzania.

Dużą korzyścią wynikającą z zastosowania systemów MES jest również możliwość lepszej wizualizacji wszystkich elementów procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Pozwala na lepszą ocenę każdego etapu produkcji i bieżącą korekcję parametrów. Innym wartym wspomnienia aspektem jest zbieranie danych na temat wadliwych komponentów, co pozwala usprawnić kontrolę jakości i zmniejszyć ilość produktów z utajonymi wadami fabrycznymi.

Zaawansowane oprogramowanie klasy MES jest również nieocenionym wsparciem w procesie podejmowania decyzji dla operatorów maszyn, jak i zarządów przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym. Pozwala na bieżące raportowanie wszystkich aspektów pracy linii technologicznych, jak i zakładu jako całości. Nie wymaga zbierania informacji z różnych źródeł i ich ręcznego przetwarzania – wszystko odbywa się w pełni automatycznie.

Gdzie są stosowane systemy informatyczne klasy MES?

Jednym z głównych beneficjentów zalet, jakie niesie za sobą system MES, jest przemysł ciężki. Pozwala on na zachowanie rygorystycznych harmonogramów oraz planu produkcji w górnictwie. Nieprzerwane wydobycie surowców jest tutaj związane z komunikacją przy użyciu środków transportu bliskiego oraz przeładunkiem w punkcie logistycznym. Warto pamiętać, iż w przypadku jakichkolwiek opóźnień w tym zakresie ze strony przedsiębiorstwa wydobywczego, może dojść do nałożenia kar finansowych.

Specjalistyczne oprogramowanie klasy MES umożliwia monitorowanie całego procesu, łącznie z aktualnym stanem pracy urządzeń przeznaczonych do bezpośredniego wydobycia. Bieżący pomiar wszystkich parametrów nie tylko usprawnia procesowanie, lecz również pomaga podnieść jakość pracy i wydobywanego surowca, dzięki określaniu jego właściwości w czasie rzeczywistym. Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają także na doskonałą synchronizację wszystkich elementów produkcji, tj. systemów sterowania czy kontroli jakościowej.

Branża medyczna i farmaceutyczna to kolejne sektory korzystające z zalety profesjonalnych systemów klasy MES. Dzięki nim możliwe jest usprawnienie procesu wdrażania leków pod kątem jakości. Pozwalają na lepszą alokację zasobów produkcyjnych zarówno w zakresie maszyn, jak i wykwalifikowanego personelu. Ponadto wspomaga procedury związane z bieżącym utrzymaniem zakładu, czyli również sterylnością, czyszczeniem oraz dezynfekcją.

Wysokiej klasy oprogramowanie MES jest stosowane również w energetyce, gdzie może być wykorzystywane do kompleksowej integracji z systemami dostarczania urobku wprost z kopalni, który służy do zasilania konwencjonalnych elektrowni węglowych. Profesjonalne rozwiązania są także stosowane w przedsiębiorstwach posiadających laboratoria o charakterze badawczo-rozwojowym.

Optymalizacja efektywności produkcji
dzięki systemom MES

Powszechnie stosowane w przemyśle systemy MES pozwalają na skuteczną optymalizację efektywności produkcji. Oprogramowanie tej klasy umożliwia śledzenie wszystkich procesów w czasie rzeczywistym i pozyskiwanie informacji na temat aktualnych parametrów pracy oraz wskaźnika OEE. Jednocześnie możliwe jest szybkie wykrywanie błędów i zapobieganie przestojom oraz efektywne planowanie każdego aspektu technologii wytwarzania i kolejkowanie zadań.

Wspierające szereg procesów decyzyjnych rozwiązania informatyczne dla przemysłu doskonale sprawdzają się również w roli akwizytorów informacji na temat uszkodzonych produktów na etapie kontroli jakości. Pomagają także w zadaniach związanych z przetwarzaniem oraz obiegiem dokumentacji w przedsiębiorstwie. Jeżeli szukamy sposobu na zwiększenie efektywności pracy i eliminację przestojów maszyn, a jednocześnie obniżenie kosztów produkcji, to zdecydowanie systemy klasy MES będą znakomitym wyborem, który spełni nasze oczekiwania.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn